ዝተተለሙ

 • October 21, 2020
 • admin
 • Comment: 0
 • ህንፀት ተወሰኽቲ 10 “ኦ” ክፍልታት
 • ኣብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ኦፍላይን ዲጂታል ላይብረሪ (offline digital library) ዝሓወሰ ቨርቿል ኮምፑተር ማእከል ይጣየሸለን
 • ምስ ፕሮፉቱሮ ብምትሕብባር ኣብ 240 ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ምጅማር ዲጂታል ትምህርቲ ቋንቋን ሳይንስን
 • 3072 ሽሕ ዳስ መምሃሪ ክፍልታት ናብ ክላስ ምቕያር
 • ኣብ 2‚213 ኣብያተ ትምህርቲ ብዝተኣታቶ ሶፍት ፕሮግራም ኣቢሉ ህፃናት ተጋሩ ትክክለኛ መንነት፣ ክብሪ፣ ታሪኽን ፀጋታትን ትግራይን ፈሊጦም ክዓብዩን ፈተውቲ ዓዶምን ህዝቦምን ኮይኖም ንክቕረፁ ዝሕግዝ ስራሕቲ ምስላጥ
 • ዓመታዊ ዓቕሚ ምቕባል ተምሃሮ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ካብ 581 ናብ 800 ዝዓቢ እንትኸውን ኣብ ምዕራፍ ኣርባዕተ ብዝሳለጡ ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ መውሃበ ግልጋሎታት ናብ 1000 ክዓቢ ምግባር
 • ከይዲ ምስትምሃር ምምሃር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ብምጥንኻር ብምጥንኻር ማእከል ልህቀት ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኮይኑ ንክቕፅል ምግባር
 • ኣብ 197 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ማእኸላት ኣይሲቲ ክጣየሻ ምግባር
 • ኣብ ኩለን ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ  ኦነር ክላስ ፕሮግራም/honor Class Program ምትእትታው ንፉዓት ተምሃሮ ንዩንቨርሲቲ ዘዳልዎም ትምህርታዊ ሓገዝ ካብ ምርካብ ሓሊፎም ዓቕሞም ልዕል ዘብልሉ ብናይ ዩኒቨርስቲ መምህራን ናይ ምምሃር ዕድል ክረኽቡ ምግባር፣

 

 • ኣብ መላእ ትግራይ 30 ቐዳማይ ብርኪ ኣብያተ ቤት ትምህርቲ ምህናፅ፣
 • ንንፉዓት ተምሃሮ ካብኦም ኣዝዮም ብዝበልፁ ተምሃሮን መምህራን ዩኒቨርሲቲ ብምትሕብባር ኣብ ሕድ ሕድ ቤት ትምህርቲ ማለት ‘ውን ኣብ 265 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ናይ ዩኒቨርስቲ መምህር ዝመርሖን ዓሰርተ ተምሃሮ ዝሳተፉሉን ብድምር 2,915 ተምሃሮን መምህራንን ናፃ ሃገራዊ ግልጋሎት ትምህርቲ ክህቡ ምግባር፣
 • ኣብ ትግራይ ምስ ዝርከባ ላዕለዎት ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምትሕብባር ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንዘለዉ መምህራን ኢንፎርሜሽን ኮምዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ ሓፂር ስልጠና ምሃብ
 • ኣብ ዝቕፅሉ 5 ዓመታት ምስ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላትን ይግበኣኒ በሃልትን ኣብ ኣድላይነትን ካልኦት ተዛመድቲ ጉዳያት ኣብ ዝምልከት ድሕሪ ምዝታይ ብብርኪ ዓለም ምስ ዘለዋ ዩኒቨርስቲታት ዝወዳደር ዩኒቨርሲቲ ትግራይ (Tigrai State University) ብምምስራት ረብሓ ትግራይ ከረጋግፁ ዝኸእሉ በላሕቲ ተጋሩ ተምሃሮ ንምፍራይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝለዓለ ትኹረት ሂብካ ምስራሕ፤
 • ተወሰኽቲ ህንፃታት 7 ጣብያታት ጥዕና ምስራሕ፤
 • ተወሰኽቲ ህንፃታት 10 ኬላታትት ጥዕና ምስራሕ፤
 • ህንፀት 2 ማእኸላይ ሆስፒታላት ብምውጋንን ስራሕቲ ምዝማን ኣሰራርሓ ስርዓት ግልጋሎት ጥዕናን
 • ልዕሊ 25 ሚልየን ዋጋ ዘለዎም ናውቲ ሕክምና ካብ ወፃኢ ምእታው
 • ወለንታዊያን ሓካይም ካብ ወፃኢን ውሽጢ ዓዲ ብምዕዳም ሙያዊ ግልጋሎት ንከበርክቱን ዘለዎም ፍልጠት ኣብታ ክልል ንዘለዉ ሰብ ሞያ ከመሓሓልፉን ምግባር፤