ዝተሰርሑ

 • October 21, 2020
 • admin
 • Comment: 0
 • ካብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ዝተሓረዩ ብሉፃት ተምሃሮ ሻምናይ ክፍሊ ብኣሕዳሪ ተቐቢሉ ዘምህር ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ሃኒፁ ካብ 9ይ ክሳብ 12 ክፍሊ የምህርን።
 • ኣብ 104 ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ስራሕቲ ህንፀት ተወሰኽቲ መምሃሪ ክፍልታት፣ ምምሕዳር ብሎክ፣ ሽቓቕን ሓፁርን
 • ህንፀትን ምምላእ ናውትን 21 ላይብረሪታት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ
 • ቀረብ ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣብ 100 ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ
 • ኣብ 36 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ምጥያሽ ቨርቹዋል ኮምፒተር
 • ኣብ 36 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ማእኸላትን ምጥያሽ ቨርቹዋል ኮምፒተር ኦፍላይን ዲጂታል ላይብረሪን
 • ህንፀት 6 ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ምምላእ ናውትን
 • ሓገዝ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቐፀሩ መጣቐስቲ መፃሕፍቲ ኮምፒዩተራትን ንቐዳማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ
 • ምሃብ ሓፀርቲ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታት መምህራን፣ ርእሳነ ምምህራን፣ ወለዲን ኣመሓደርቲ ጣብያታትን
 • ኣብ ምምሕያሽ ክእለት ንባብ ብቑልዕነት ዘድሃቡ ክልተ ፕሮጀክታት ማለት ’ውን ፕሮጀክታ ኢግሪስን ሬኮን ኣቢሉ ኣብ 30 ወረዳታትን 673 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ 3,111 ፀግዕታት ንባብ ተጣይሸን ን5,636 መምህራንን ርእሳነ መምህራንን ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታት ተዋሂቡ፣ 1,488,475 ንብርኪ ትምህርቲም ዝምጥኑ ቅዳሕ ሓገዝቲ መፃሕፍቲ፣ 94,940 ፊደላት፣ 333,320 ፍሌሽ ካርድታት፣ 66,817 ስሌታትን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዓደለ እንትኸውን 2,437 ባንክታት መፅሓፍን 342 ካብ ስሚንቶ ዝተሰርሐ መቐመጢ ወናብር ፀግዕታት ንባብን ብምስራሕ ናብ ረብሓ ብምውዓል ህፃናት ካብ እዋን ቁልዕነቶም ኣትሒዙ ባህሊ ንባብ ዘዕብይሉ ባይታ ምፍጣር ተኻኢሉ እዩ።
 • ካብ 1 የካቲት 2019 ብኣቆፃፅራ ፀዓዱ ፕሮጀክት ሪድ 2 ብምትግባር ክእለት ንባብ ህፃውንቲ ንምዕባይ ዝዓለመ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ኮይኑ በዚ ፕሮጀክት 131,093 ህፃናት ተረባሕቲ ኮይኖም ’ዮም።
 • ካብ 8 ሕዳር 2018 ኣቆፃፅራ ፀዓዱ ናብዚ ካብ ፕሮፉዩቸሮ ፋውንዴሽን ብዝተረኸበ ሓገዝ ኣብ 200 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ዲጂታል ትምህርቲ ንምትእትታው ፅሬት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ስራሕቲ ይውገን ኣሎ።
 • ክልተ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ማለት እውን በሶ- Iን በሶ- IIን ኣብ 1170 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ተተግቢሩ እዩ። እዞም ንዓሰርተ ተኸታተልቲ ዓመታት ዝተተግበሩ ፕሮጀክታት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ዘሎ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃርን ፅሬቱን ንምምሕያሽ ዝሕግዙ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታትት ንመምህራንን ሰብ ሞያ ኣብያተ ፅሕፈት ትምህርትን፣ ንኣመሓደርቲ እቲ ፕሮጀክት ዝፍፀመለን ኣብያተ ትምህርትን ክውሃብ ክኢሉ።
 • ስሉጥ ትምህርቲ ንኣባፅሕ ብምትግባር ኣቢሉ  ካብ 9 ክሳብ 14 ዓመት ዕድሚኦም ዝኾኑ መዘናታቶም ናብ ዝበፅሕዎ ብርኪ ንክበፅሑ ዘኽእል ናይ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ብምሃብ ናብ ናብ ሳልሳይን ራብዓይን ክፍሊ ዝሰጋገሩሉ ዕድል ይረኽቡ ኣለው።
 • ኣብ 12 ወረዳታት ኣብ ዝርከባ 24 ቀዳማይ ብርክን 13 ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ፕሮጀክት ሕሳቦት ኣብያተ ትምህርቲ ተምሃራይ ተኮር ዝኾነ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ንክህሉ ዝዓለመ ፕሮጀክት ተግባራዊ ኮይኑ እዩ።

ኣብ ዘፈር ጥዕና

 • ህንፀት ክልተ ዓበይቲ ሆስፒታላት፣ 7 ጣብያታት ጥዕናን 74 ኬላታት ጥዕናን ምምላእ ናውቲ ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከባ ናብ ትካላት ጥዕናን
 • ምስ ዓለምለኸ ሮታሪ ኢንተርናሽናል ክለብ ብምትሕብባር ካብ 5 ለካቲት 2018 ኣቆፃፅራ ፀዓዱ ኣትሒዙ ኣብ ወኣብ ወረዳ ሳዕስዕ ፃዕዳ እምባ ዘሎ ኣወሃህባ ግልጋሎት ጥዕና ንምዝማን ሓደ መጥባሕቲ ክፍልን ብምህናፅን ተሃኒፁ ናውቲ ’ውን ተማሊኡሉ እዩ
 • ሓገዝ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ናውትታት ሕክምና ንዝተፈላለያ ትካላት ጥዕና ክልልና ተባፂሑ እዩ።
 • ንሰብ ሞያ ጥዕናን ኣመሓደርቲ ጣብያታትን  ሓፀርቲ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠናታት ተዋሂቡ

ምፍጣር ዕድል ስራሕ

 • ስእነት ስራሕ መናእሰይ ንምቕናስ  ንኸባቢ 7000 ስራሕ ዝሰኣኑ መናእሰይ ሞያውን ቴክኒካውን ስልጠና ተዋሂቡ
 • ማልት ትሃንፆም ኣብ ዘላ ዝተፈላለዩ  ፕሮጀክትታት ትምህርትን ጥዕናን ብኣማኢት ኣሽሓት ንዝቑፀሩ ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን መናእሰይ ዕድል ስራሕ ተፈጢሩ