ፍልፍል እቶት

ፍልፍላት እቶት

1. ክፍሊት ኣባልነት

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብሕጋዊ መስርሕ ኣመሰራርታ ማሕበራት ዝተመስረተትን ብብርኪ ክልልን ሃገርን ምስ መንግስትን ተመሳሳሊ ኣጀንዳታት ልምዓት ዘለዎም መዳርግቲ ኣካላትን ብምትሕብባር ዝተፈላለዩ ፀገማት ህዝቢ ክኣልዩ ዝኽእሉ ልምዓታዊ ስራሕቲ ንምስራሕ ዓሊማ ዝተጣየሸት እያ።

ብመሰረት ‘ዙይ ማሕበር ልምዓት ትግራ ንፁርን ክፍፀም ዝኽእልን ዕላማ ብምቕማጥ ከመይ ክፍፀሙ ከም ዘለዎም ኣንፈታት ኣፈፃፅማ ንምንፃር፣ ነዚ ንምፍፃም ዘኽእል ፍልፍል ኣታዊ ካበይ ከምዝርከብን ከመይ ክቕፅል ከምዘለዎን ዝብሉ ብዝግባእ ኣነፂራ ናብ ስራሕ ዝኣተወት እያ።

ብምዃኑ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቀንዲ ፍልፍል ኣታዊኣ ካብ ኣባላታ እትረኽቦ መዋጮ እዃ እንተኾነ ብኣርባዕተ መንገድታት ፍልፍላ ኣታውታት ማለት ‘ውን ካብ ክፍሊት ኣባልነት፣ ካብ ዓምለኸ ትካላት ተራዶኦ፣ ካብ ኢንቨስትመንት ንልምዓትን ካብ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወፃኢን ካብ ዝርከቡ ጨናፍር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዝርከብ መዋጮ ኣባልነትን ተጠቀስቲ እዮም።

ብመሰረት ‘ዙይ ህልዊ ኩነታት ማሕበረ ቁጠባዊ ኣባላት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክፍሊት መዋጮ ኣባልነት ዝተፈላለዩ ክላስተራት ዘለውዎ እዩ። ብምዃኑ ካብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ልምዓት ትካላትን ውልቀን፣ ነበርቲ ከተማታትን ገፀርን፣ ሓረስቶት፣ ማሕበረሰብ ንግዲ፣ ተምሃሮ ቐዳማይን ካልኣይን ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ካልኦትን ፍልፍል እቶት እትረክብ ትካል ህዝቢ እያ።

ኩነታት ኣባልነት ኣብ ዓርሰ ድልየት ኣባላት ዝተደረኸ እንትኸውን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ትሕቲኣ በብብርኩ ኣብ ዝተወደቡ ዳይሬክቶሬታት ኣቢላ ቁፅሪ ኣባላታ ክስስንን በብዓመቱ ዝርከብ መጠን መዋጮ ክብ ክብልን ዓሊማ ትሰርሕ። ካብዚ ብምብጋስ ብብርኪ ክልል፣ ሃገርን ዓለምን ብዘካየደቶም ሰፋሕቲ ፃዕርታት ክሳብ ሐዚ 1 ነጥቢ 3 ሚልዮን ኣባላት ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማልትን ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ኣዲስ ኣበባን ተመዝጊቦም ይርከቡ።

ኩነታት መዋጮ በብክላስተሩ ዝፈላለ እዩ። ስለዝኾነ ካብ በብክላስተሩ ዘለው ሰራሕተኛታት 0.5 ክሳብ 1% ካብ ወርሓዊ መሃየኦም ካብ ሓረስቶት ድማ 20 ብር ኣብ ዓመት ብምውፃእ ናብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣታዊ ዝኸውን እዩ።

2. ምትእኽኻብ ገንዘብን ምድላው ቴሌቶንን

ንህዝቢ ትግራይ ዝጠቕሙ ፕሮጀክታት ንምድጋፍ ማልት ዝተፈላለዩ ሜላታት መተኣኻቢ ተጠቒማ ገንዘብ ናይ ምትእልላሽ ስራሕቲ ትውግን‘ያ። ካብ‘ዚኦም ድማ ማልት ኣብ እተሳልጦም ስራሕቲ ልምዓት ብድልየትን ወነን ንምሕጋዝ ዝደልዩ ዝተፈላለዩ ክፋል ሕብረሰብ ከሳትፍ ዝኽእል ቴሌቶንን እንግዶት ድራርን ብምድላው ገንዘብ ምትእኽኻብ‘ዩ። ማልት ብደረጃ ሃገርን ከተማታትን ዓበይትን ኣናእሽተይን ቴሌቶናት ብምድላው ብኣማኢት ቢልዮን ዝቑፀር ገንዘብ ብምእካብ ን29 ዓመታት ዝለዓለ ልምዲ ዘለዋ ትካል‘ያ።

3. ኣብ ፕሮጀክት ዝተደረኸ ትሕብብር ምስ ደገፍቲ ልምዓት

ማልት ምስ ብርክት ዝበሉ ሃገራዊ፣ ዓለምለኻዊ መሓዙት ልምዓት ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ሓገዝ ውሃብቲ ትካላትን ብምትሕብባር ትሰርሕ። ካብዚኦም ብፅቡቕ ስራሕቶም ምስ ዝልለዩ ከም እኒ ተራድኦ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኣውሮፓ ሕብረት፣ዓለምለኸ ትካል ልምዓት ኢንግሊዝ፣ገልፋንድ ፋሚሊ ቻሪቴብል ትረስት፣ ስዊድል ትካል ዓምለኸ ትሕብብር ልምዓት፣ ትካል ሓገዝ መፃሕፍቲን ቋንቋን እንግሊዝ፣ ባሪንግ ፋውንዴሽን ኢንግሊዝ፣ ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ፣ ዓለምለኸ ህፃናት ኣድሕን፣ ፕሮግራም ህንፀት ዓቕሚ ማሕበረሰብ / ዓምለኸ ፓዝፋይደር ኢትዮጵያ፣ ኢምባስታት ጃፓንን ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ምጥቃስ ይክኣል። ብተወሳኺ ማልት ኣባል ጥምረት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ እንትኾን ኣባል ማሕበር ክልላውን ዓለምለኻውን ትካል ክረስቲያናዊ ተራድኦን ኣባል ማሕበር ጥምረት ስነ ተዋልዶ ብምዃን ኣብቲ ክልል ልዑል ተሳትፎ ዘለዋ እያ። ብመሰረት እዙይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብዚ ንታሕቲ ዘተቒሰን ምስ ዘለዋ ኤጀንሲታትን ውሃብቲ ሓገዝ ትካላትን ብምትሕብባር ዝሰርሐቶም ስራሕቲ፣ ዝተውሃበ መጠን ሓገዝ፣ እዋን ፃንሒት እቲ ፕሮጀክትን ጥማር ስራሕቲን ፍፃመታትን ከምዝስዕብ ተዘርዚሮም ንምቕማጥ ተፈቲኑ እዩ።

ፕሮግራም ጥምረት ሕብረተሰብን ኣብያተ ትምህርትን ካብ ኤጀንሲ ዓለምለኸ ልምዓት ሕቡራት መንግስታት (USAID) ብዝተረኸበ ሓገዝ (14,569,822.39 ብር)

 • እቲ ፕሮጀክት ኣብ ኢትዮጵያ (ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ) ካብ 2000– 2004 ዓም (2008 –2012 ዓምፈ) ንሓሙሽተ ተኸታተልቲ ዓመታት ዝተሳለጠ እንትኸውን፣ እዞም ዝስዕቡ ስራሕቲ ተወጊኖምሉ’ዮም፡-
 • ልዕሊ 12,205 መምህራን/ ተምሃሮን መዳርግቲ ኣካላትን ቀጥታዊ ዝኾነ ስልጠናን ኣብ ማሕበረሰባዊ ልምዓት፣ ጥዕና ተንከፍ ተግባር መሰረት ዝገበረ ስልጠና ንመምህራን ከውሃብ ክኢሉ እዩ
 • ምስ ቢሮ ትምህርቲ፣ ቢሮ ሓለዋ ጥዕናን ቢሮ ሃፍቲ ማይ ክልል ትግራይን ክሳብ ወረዳ ምስ ዘለው መሓውሮምን ስጡም ዝኾነ ናይ ስራሕ ምሕዝነት ኣሎ።
 • ምስ ኤጀንሲ ዓለምለኸ ልምዓት ሕቡራት መንግስታት፣ ፕሮግራም ጥምረት ሕብረተሰብን ኣብያተ ትምህርትን ኤጀንሲ ዓለምለኸ ልምዓት ሕቡራት መንግስታት 1,057,250 ዶላርን ተጠባባቒ 1044,000 ዶላር በጀት ኣቢሉ ብዝተሰለዐ በጀት ን45 ሓደሽቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሓዱሽ ማራፂ ማይ ክህሉ፣ 193 ዓይነ ምድሪ ተሃኒፀን
 • እዚ ፕሮጀክት ኣብ ትምህርትን ህንፀት ጥዕናን ምምላእ ናውትን ትኹረት ገይሩ ይሰርሕ
 • ኣብ ኢትዮጵያ (ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ) ካብ 1998 ክሳብ 2019 ዓ.ም.ፈ እናሰርሐ ዝርከብ ትካል ገባሪ ሰናይ እዩ
 • በቲ ፕሮግራም ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑፀር ነባሪን ከባቢ ሕብረተሰብንተረባሒ ኮይኑ
 • ኣብ ስነ ስርዓት ኣመጋግባ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም
 • ዝተመደበ በጀት ብር 204,927
 • ኣብ ኢትዮጵያ (ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ) ካብ ጥቅምቲ 10/ 2004 ዓ/ም- ሰነ 22/2004 ዓ/ም ዝተተግበረ እዩ
 • ህንፀት 19 ዓይነ ምድሪታትን ምምላእ ማይን
 • ክልተ ሓፅብታት፤3 ካብ ቆርቆሮ ማይ ንምእካብ ዘኸእል ስራሕቲ ተሰሪሑ,
 • ምዝርጋሕ 2 መስመር ዝስተ ማይ
 • ን460 ዜጋታት ኣብ ኣጠቓቕማን ረብሓታትን ኣሕምልቲ ገደና፣ ሓለዋ ስነ ፅርየት ውልቀን ከባቢን ስልጠና ተዋሂቡ
 • ምትእትታው መደብ ሰሪሕኻ መርኣይን ኣጠቓቕማ ኣሕምልቲ ኣብ 8 ቦታታት ተወጊኑ
 • ወለዲ ዘይብሎም ንፀገም ዝተቓልዑ ህፃናት ግልጋሎት ዝህቡ ጥምረት ሲቪል ማሕበረሰብ ትምህርቲ
 • ዝተመደበ በጀት ብር 564,495
 • ኣብ ኢትዮጵያ (ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ) ጥቅምቲ 07/ 2002 – ሓምለ 6/ 2007 ዓ/ም።
 • ኣብ 20 ቀዳማይ ቤት ትምህርቲ ዝርከቡ 2600 ወለዲ ዘይብሎም ንፀገም ዝተቓልዑ ህፃናት ኣገልግሎት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ መግቢን ካልኦት ቀረባትን ኣቢሉ ክጥቀሙ እኽእሉሉ ዕድል ዝተፈጠረ ኮይኑ ዓቕሚ መዕበይ ናይ ስነ ኣእምሮን ድልውነት ስልጠናታትን ወዘተ ክውሃብ ክኢሉ እዩ።
 • ን15,000.00 ህፃናት ቀረብ መፃሕፍቲ ዝገብር እዩ
 • ኣብ ኢትዮጵያ (ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ) ጥቅምቲ 07,2002–ሓምለ 6/2007 ዓ/ም
 • 111 ተሳተፍቲ ዝተረኸብሉ ዋዕላ ፀገም ክእለት ንባብ ብቑልዕነት ተሳሊጡ
 • ንካብ 1ይ ክሳብ 2ይ ክፍሊ ንዝምሃሩ ተምሃሮ በብከባኡ ብዝርከቡ ፀሓፍቲ ዝተዳለውን ዝማዕበሉን ብ1,500 ኮፒ ዝተዳለው መፃሕፍቲ በቲ ፕሮጀክት ናብ ዝተሓቖፋ 15 ኣብያተ ትምህርቲ ተባፂሑ።