ብዛዕባ ማልት

ብዛዕባ ማሕበር ልምዓት ትግራይ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብኣባላታ ዝተመስረተት ንትርፊ ዘይቆመት ትካል ኾይና ነሓሰ 1989 ዓ.ም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተጣይሻ። ብመሰረት ሲቪል ሕጊ ኢትዮጵያ ዓንቀፅ 404ን ካልኦት ኣዋጃትን ዝተመዝገበት ሕጋዊ ማሕበር እንትኸውን ግንቦት 1991 ዓ.ምፈ ናብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ብምምፃእ ቤት ፅሕፈት ኸፊታ ትንቀሳቐስ ዘላ ትካል‘ያ።

ማልት ብመሰረት ኣዋጅ ቁፅሪ 621/2009 ዓንቀፅ 112(2) ምዝገባ ቁፅሪ 0462 ብሚኒስቴር ፍትሒ ፌደራላዊት ዲሞክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያን (ፌዲሪኢ) ኤጀንሲ ገበርቲ ሰናይን ማሕበራትን ተመዝጊባ ሕጋዊ ሰውነት ዝረኸበትን ካብ ግብሪ ነፃ ብምዃን ኣብ ማሕበረሰብ ተኮር ልምዓት እትነጥፍን ዝሓንፀፀቶም ሽቶታታ ንምዕዋት ክሳብ ቁሸት  ዝዘልቁ ስራሕቲ እትሰርሕን ዘላ እያ።

ኣብዚ ሐዚ እዋን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋል ሕ/ሰብ ማለት ‘ውን ተምሃሮ፣ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ማሕበረሰብ ንግዲ፣ ነበርቲ ከተማን ገጠርን ብሓፈሻ ልዕሊ 1.3 ሚልየን ኣባላት ኣብ ሕቑፋ ገይራ ትንቀሳቐስ ዘላ ‘ውን እያ። 

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ኣባላት፣ መንግስታውን ዘይመንግስታዊ ትካላት ሓገዝ፣ ከምኡ‘ውን ካብ ናይቲ ማሕበር ኢንቨስትመንትን ካልኦት ፍልፍላት እቶት ብብቕዓት  ብምትእክኻብ ንጡፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዘረጋገፀን ኣብ ድሌት ህዝቢ ዝተደረኸን መንግስቲ ኣብ ዘይሽፎኖም መሰረታዊ ሕታቶት ልምዓት ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ምንካይ ስእነትን ስራሕ ምምዕባል ቋንቋን ባህልን ክልልና ዝመሳሰሉ ስራሕቲ ብምትግባር መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ንምምሕያሽ ትሰርሕ። 

ካብ ድኽነትን ድሕረትን ዝተናገፈትን ዝማዕበለትን ትግራይ ኮይና ምርኣይ።

  • ግልፅነት
  • ተሓታትነት
  • ኣሳታፋይነት
  • ወለንታውነት

ናይ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዋና ዓላማ መነባብሮ ሕብረተሰብ ናብዘሕሸ ብርኪ ንምብፃሕ ኣብ ዓቕሚ ህንፀት ሓይልሰብ ዘድሃበ ስራሕ ምስራሕን ግልጋሎት ጥዕና ናብ ዝለዓለ ብርኪ ምፅሕን እዩ።