ቢዝነስ ንልምዓት

ቢዝነስ ንልምዓት

ዳይሬክቶሬት ቢዝነስ ንልምዓት

ዳይሬክቶሬት ቢዝነስ ንልምዓት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት እቶት ብምውፋር ተወሳኺ ሃፍቲ ናይ ሓላፍነት ዘለዎ እዩ።

 • ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካብ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት እቶት ሃፍቲ ንምትእኽኻብ ዘኽእላ ትልምን ስትራተጂን ይሕንፅፅ
 • ኣማራፂ ፍልፍላት እቶት የነፅር
 • ቢዝነስ ፕላን የዳሉ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣበየናይ ዓውደ ቢዝነስ ኣትያ እንተሰርሐት ይሓይሽ ዝብሉ ነገራት ይፈሊ፣ ፍሉይ ዝኾነ ሒሳብ ቑፅሪ ዘለዎን ትርፊ ዝርከሎም ተወሰኽቲ ስራሕቲ ቢዝነስ ብምንፃር ሸቶታተ ማልት ኣብ ምዕዋት ይሰርሕ

ስራሕን ሓላፍነትን ዳይሬክቶሬት ቢዝነስ ንልምዓት

ኣብ ትሕቲ ዳይሬክቶሬት ቢዝነስ ንልምዓት ክልተ ዓበይቲ ፍልላት እቶት ኣለዋ

ኣብ ዓውደ ሕርሻ

ማእኸል ኢንቨስትመንት ሕርሻ ቓላሚኖ

 • ስራሕቲ ዕምበባ ሕርሻ ማለት እውን ኣሕምልትን ፍረምረን
 • ልምዓት ፀባ
 • ብብርኪ ፕሮፖዛል ዘሎ ልምዓት ደርሁን ተጠቀስቲ ‘ዮም

ህንፀት ንክራይ ዝውዕሉ ኣባይቲ

 • ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሃነፀ ብዓል ሸሞንተ ደብሪ ህንፃ
 • ብብርኪ ፕሮፖዛል ዘሎ ህንፃ ማሕበር ልምዓት ኣብ ከተማ መቐለ

ዓበይቲ ፍፃመታት

ኣብ ዓውደ ሕርሻ

 • ምትእትታው ዝተመሓየሻ ቴክኖሎጂታት መስኖ ጠብጠብታ ምስምሉእ ናውቲ፣ ዝተመሓየሸ ዓሌት ዝራእትን ዓሌታት ኣላሕምን።
 • ማእኸል ኢንቨስትመንት ቓላሚኖ ማእኸል ሰሪሕኻ መርአይን ስልጠናን ይኸውን ኣሎ
 • ማእኸል ኢንቨስትመንት ሕርሻ ቓላሚኖ ዝተፈላለዩ ቀረባት ውፅኢት ሕርሻ ዝኾኑ ኣሕምልትን ፍረምረን ፀባን ንከባቢ ሕብረተሰብ የቕርብ ኣሎ

ንክራይ ዝውዕሉ ገዛውቲ ምህናፅ

ህድሞና ህንፃ ኣብ ዓመት 17 ሚልዮን ብር ኣታዊ የርክብ ኣሎ