• ተሳተፍቲ ዓሽራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማልት
  • ፈፃሚ ዳይሬክተር ዶክተር ታደለ ሓጎስ ኣብ ዓሽራይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ማልት ፀብፃብ እንተቕርቡ
  • ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ሽልማት ኣፍልጦ ካብ ዝተዋሂቡ
  • ብማሕበር ልምዓት ትግራይ ሽልማት ኣፍልጦ ካብ ዝተዋሂቡ

Advertisement

Recent Videos

TDA Colourfully  inaugurated Awlaelo Secondary School - Wukro and Hawelti Semaetat E-library

HDVS_CATEGORY: Documentary
Views: 173

Who's Online

We have 13 guests and no members online

ሻምናይ ዙር ፈነወ ቴሌቪዥን ማልት ኣብ ኣየር ውዒሉ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ብምትሕብባር 16 ሕዳር 2010 ዓ/ም ዝጀመረ ፈነወ ቴሌቪዥን ማልት ኣብ ቐዳማይ ዙር 104 ንውድድር ዝቐረቡ ተምሃሮ ኣብ ኣየር ዝውዓለ ኮይኑ ጉዕዞ 28 ዓመት ስራሕቲ ማልት በብኽፋሉ ከምኡ’ውን እናምሀሩ ዘሀድሱ ሓፀርቲ ድራማታት ክቐርቡ ፀኒሖም ’ዮም። ሽም ዝርዝሮምን መፍለይ ቑፅሮምን ካብዚ ንታሕቲ ጠቒስናዮም ዘለና ተወዳደርቲ ተምሃሮ ድማ ኣብ ቐዳማይ ዙር ናይ መወዳእታ ኽፋል 5 ጥሪ 2010 ዓ/ም ከምኡ’ውን 8 ጥሪ 2010 ዓ/ም

 


ማሕበርልምዓትትግራይ2.5 ሚልዮንብርቀዳማይብርኪቤትትምህርቲንምህናፅዘኽእላሰረትእምነኣንቢራ

 ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ማልት ጨንፈር ጀርመን፣ ዩኒቨርሲቲ መቐለን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ወልቃይት ዝህነፅ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጎዶጎዳ 2.5 ሚልዮን ብር ወፃኢ ንምህናፅ ዘኽእል ሰረት እምነ 26 ታሕሳስ 2010 ዓ/ም  ኣንቢራ። ኣብ ዳስ ኮይኖም ዝምሃሩ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ጎዶጎዳ ናብ ደረጅኡ ዝሓለወ ህንፃ መምሃሪ ክፍሊ ንምቕያር ዓሊሙ ኣብ ዝተነበረ ሰረት እምነ ነበርቲ ወረዳ ወልቃይት ጣብያ ደጀና ቑሸት ጎዶጎዳን ከባቢኣን ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶክተር ታደለ ሓጎስ፣ ኣቦ ወንበር ማልት ጨንፈር ጀርመን ኣይተ ሰለሞን ኣሰፋ፣ ኣካቢ ቦርድ ማልትን ፕሬዚዳንት ዪኒቨርቲ መቐለን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት...

 


ማልት ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ ዓመታት ልዕሊ ሰለስተ ሽሕ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ርሒቖም ዝፀንሑ ተምሃሮ ዕድል ትምህርቲ ረኺቦም

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ጀኔቫ ግሎባል ጨንፈር ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ፕሮጀክት ኣልፋ ማለት ’ውን ስሉጥ ትምህርቲ ንህፃውንቲ ብኣቆፃፅራ ፀዓዱ 2014/2015 ኣብ ወረዳ እንዳ መኾኒ ኣብ 54 ኣልፋ ክላስ ብምኽፋት 1294 ተምሃሮ ብምሓዝ ተጀሚሩ። ቐፂሉ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ብ2015/2016 ኣቆፃፅራ ፀዓዱ 1385 ተምሃሮ፣ ብ2016/2017 ድማ 750 ካብ ትምህርቲ ወፃኢ ዝነበሩን ዕድሚኦም ካብ 9-14 ዝኾኑን ህፃውንቲ ናብ መኣዲ ትምህርቲ ዝምለስሉ ዕድል ምፍጣር ተኻኢሉ እዩ።  ማልት ረብሓ እዚ ፕሮጀክት ብምርኣይን ፕሮጀክት ኣልፋ ተጠናኺሩ ንክቕፅል ብምዕላምን ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 1140 ካብ መኣዲ ትምህርቲ ወፃኢ ዝነበሩን ካብ 9 ክሳብ 14 ዕድሚኦም.... 

 


ማልት መበል 16 ህንፀት ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምብሳር ዘኽእላ ሰረት እምነ ኣብ ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ጅጅቐ ኣንቢራ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፈተውቲ ልምዓት ህዝቢ ትግራይ፣ ኣባላትን ደገፍትን ብምትሕብባር ኣብቶም ዝቕፅሉ ሰለስተ ዓመታት 32 ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ትልሚ ሓንፂፃ ኣብ እትንቀሳቐሰሉ ዘላ እዋን ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ኣብ ልምዓት ሃገሮምን ክልሎምን ብፅሒቶም ከወፍዩ ዓሊማ 10 ሰነ 2009 ዓ/ም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ግዮን ኣብ ዘካየደቶ መድረኽ ምእትኽኻብ ሃፍቲ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ካብታ ዝርካባ ሃፍቶም ብድምር 110 ሚልዮን ብር ገንዘባዊ ሓገዝ ንምሃብ ቃል ምእታዎም ይዝከር።  ብመሰረት ’ዙይ ካብ ወርሒ ሓምለ ናብዚ ማልት ምስ ህዝብን ምምሕዳርን ማእኸላት ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ትልሚ ዝተትሓዘለን ወረዳታት ብምትሕብባር 15 ማእኸላት ንምህናፅ እምነ ሰረት ተነቢሩ ህንፀተን ብዕሊ ካብ ዝጅመር ፅቡቕ...


 ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብዚ ዓመት ልዕሊ 45 ሽሕ ህዝቢ ተረባሕቲ ዝገበሩ ህንፀት ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ጥዕናን ኣሳሊጣ 

ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ከም ዝገለፅዎ ማልት ኣብ ትግራይ መንግስቲ ክሽፍኖም ዘይክኣሉ ክፍተታት መሰረተ ልምዓት ብምድህሳስን ክፍተታት ንምምላእን ዓሊማ ካብ ካልኣይ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ክልልና ብምብጋስ ካብ 2008 ዓ.ም ክሳብ 2012 ዓ.ም ኣብ ዘሎ ሓሙሽተ ዓመት ንምፍፃም ዘኽእላ ስትራተጂ ትልሚ ኣዳልያ ምትግባር ካብ ትጅምር ካልኣይ ዓመታ ከምዘቑፀረት ይገልፁ፡፡ ብመሰረት ’ዙይ ይብሉ ኣይተ ሰለሞን ኣብዚ ዓመት ዝተትሓዘ ትልሚ ተበፃሕነት ትምህርትን ጥዕናን ንክዓቢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ተጀሚሮም ዝነበሩ ህንፀት ፕሮጀክትታት 4 ካልኣይ ብርኪ፣ ፕሮጀክታት ህንፃን ምምላእ ናውትን ኣብ 12 ቀዳማይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርትን 3 ጥዕና ትካላትን ብምዝዛም ብፕሮጀክትታት ትምህርቲ...


ማልት ኣብ ምምሕያሽ ፅሬት ትምህርቲ እትገብሮ ዘላ ርኡይ ምንቅስቃስ ንንእድ ይብሉ ነበርቲ

 ወረዳ ቆላ ተምቤን ጣብያ ላዕላይ ሰቄን

እብ ወረዳ ቆላ ተምቤን እትርከብ ቐዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ላዕላይ ሰቄን ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ማልት ጨንፈር ጀርመን ብምትሕበባር ካብ ዝተሃፃ ኣብያተ ትምህርቲ ሓንቲ እያ። ተምሃሪ ኣብርሃ ምዑዝን ተምሃሪት ኣስኳል ፅጌን ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ክምሃሩ ዝሓገዩ ኮይኖም፤ ኣብ ትምህርቲ ዘበን 2010 ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝተሃነ ሓዱሽ ብሎክ ኣትዮም ክምሃሩ ’ዮም። ተምሃራይ ኣብርሃን ኣስኳልን እታ ቤት ትምህርቲ እንትጣየሽ ሓንቲ ብሎክ ብምንባራ ብሰንኪ ፅበት ናብ ጣብያ ዓዲሓ ሓደ ስዓትን ፈረቓን ተጓዒዞም ይምሃሩ ምንባሮም ሕዚ ግና ኣብ ቀረበኦም ኣብ ቀፅሪ ቤት ትምህርቲ ላዕላይ ሰቄን ሓደ ብሎክ... 

 


ማልት ኣብ ምምሕያሽ ፅፈት ትምህርቲ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ዘለዎ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን  ንምህናፅ ሰረት እምነ ኣንቢራ 

ኣብያተ ትምህርቲ ብምህናፅ ኣብ ምምሕያሽ ፅፈት ትምህርቲ ትግራይ ዝለዓለ ኣበርክቶ ትገብር ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፤ 16 ሓምለ 2009 ዓ/ም ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ክልተ ኣውላዕሎ ዕሸል ከተማ ፅጌሬዳ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ ሰረት እምነ ኣንቢራ። ኣብቲ ዕለት ዝተረኸቡ ፈፃሚ ዳይሬክተር ማልት ዶክተር ታደለ ሓጎስ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ፣ ትምህርቲ ናይ ኩሎም ፀገማት መፍትሒ፣ ጎቦ ድኽነት ዘፍርስ ቁልፊ መሳርሒ ብምዃኑ መንግስቲ፣ ህዝብን ዘይመንግስታዊ ትካላትን ኣብ ምስፍሕፋሕ ትካላት ትምህርትን ምምሕያሽ ፅሬትን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይሰርሑ... 


ማልት ኣብ ምምዕባል ክእለት  ምፅሓፍን ምንባብን እትሰርሖም ዘላ ስራሕቲ ኣጠናኺራ ከትቕፅለሉ ይግባእ  ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ

ፕሮጀክት ማሕበረሰብ ተኮር ምዕባይ ክእለት ምፅሓፍን ምንባብን ብገንዘባዊ ሓገዝ ህዝቢ ኣሜሪካ ብዝርከብ ደገፍ ማልት ምስ ትካል ዓለምለኸ ህፃናት ኣድሕን (Save the children) ብምትሕብባር ኣብ ዞባታት ሰሜን ምዕራብ፣ ማእኸል፣ደቡብ፣ ምብራቕን ኣብ ዝርከባ 10 ወረዳታትን 336 ኣብያተ ትምህርትን ዝፍፀም ዘሎ እዩ። ካብ ዝጅመር ክልተ ዓመትን ፈረቓን ዘፀረ ፕሮጀክት ማሕበረሰብ ተኮር ምዕባይ ክእለት ምፅሓፍን ምንባብን 131‚449 ሓገዝቲ መፃሕፍቲ 1008 መደርደሪ መፃሕፍቲ፣ 336 ሳንዱቕ መትሐዚ መፃሕፍትን ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ክባፃሕ ዝተገበረ ኮይኑ ኣብ ምምዕባል ክእለት ምፅሓፍን ምንባብን ኣበርክቶ ዘለዎም 3‚151 ሰብ ሞያ ትምህርትን ስልጠናን ወረዳታት፣ ርእሰ... 

 


ማልት ምስ ገባሪ ሰናይ ትካል ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ብምትሕብባር እተሳልጦም  መደባት ካልኣይን ሳልሳይን ምዕራፍ ዕላዊ ገይራ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕ ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ መደባይ ዛናን ወረዳታት ላዕላይን ታሕታይን ማይጨውን ንዝሳለጥ ዝተዋደደ ማሕበረሰባዊ ልምዓት ምዕራፍ ክልተን ሰለስተን  ኣመልኪቱ ኣብ ከተማ ሰለኽለኻን ኣክሱምን ምስ ኣካላት ኣመራርሓ ዞባ፣ ማረትን ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕን ተወከልቲ ህዝብን ምምሕዳርን እተን ወረዳታትን ሓበራዊ ዘተ ኣሳሊጣ። ኣብቲ ሓበራዊ ዘተ ማልት ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ኣብዘን ወረዳታት ኣብ ውሽጢ ሓሙሽተ ዓመት ብዝስርሑ ስራሕቲ ልምዓት ፀገምሕብረተሰብ ንምቅላል ዓሊማ ብምንቅስቓስኣብ ቀዳማይ ምዕራፍ ልዕሊ 13 ሚልዮንብር ወፃኢ ብምግባር ኣብ ሸሞንተ ኣብያተትምህርትን ሓደ ጥዕና ትካልን ስራሕቲ ምስፍሕፋሕ ብምክያድ ሸሞንተ ህንፃታት መምሃሪክፍሊ፣ ኣርባዕ...


ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ እምነ ሰረት ተቐሚጡ

ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ማልት ጨንፈር ጀርመን ፣ ኣብ ጀርመን ትርከብ ቤት ትምህርቲ ሆልዝ ካምፕ ፣ ኢትዮ ዊተን፣ ዩንቨርሲቲ መቐለን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ ራያ ዓዘቦን ብምትሕበባር ኣብ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ጣብያ መቻረ ብብር 2‚311‚948 ሓደ ሙሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ንምህናፅ እምነ ሰረት ተነቢሩ። ኣብቲ ምቕማጥ እምነ ኩርናዕ ዝተረኸቡ ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ልምዓታዊ ፕሮግራማት ማልት ኣይተ ንጉስ ከበዶም ፤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ካባኹምን ካብ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ዝኣከበቶ... 


ማልት ምስ ኤግሊመር ኦፍ ሆፕ ብምትሕብባር ዘህነፀቶም ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ተመሪቖም ግልጋሎት ምሃብ ጀሚሮም

ኣብ ወረዳ መደባይ ዛና ጣብያ ዓዲ ባዕረጅ ብምትሕብባር ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ገባሪ ሰናይ  ኢግሊመር ኦፍ ሆፕ፣ ኣይካ ፋዉንዴሽንን ህዝብን ምምሕዳርን ወረዳ መደባዛናን ዝተሃነፀ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዓዲ ባዕረጅ ተመሪቑ ግልጋሎት እናሃ እዩ። እቲ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሓደ መምሀሪ ህንፃ፣ ቤተንባብ፣ ማእኸል ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ ህንፃ ምምሕዳር፣ ንክልቲኡ ፆታ ዘማእኽለ ዓይነ ምድርን ከምኡ'ውን ብማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ዝተሃፀነ ማይን ናውቲ ትምህርትን ዘማልአሉ እዩ። እቲ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ህንፀቱ ብኣስታት ብልዕሊ ሸውዓተ ሚልዮን ብር ከምዝተሃነፀን ኣብ ካልኣይ ምዕራፉ ህንፀቱ ድማ ተወሰኽቲ ...

 English Version


ማልትብፀሓይብርሃንዝሰርሕመብራህቲንተምሃሮወረዳጣንቋኣበርገለሂባ

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ስሙር ግንባር ብምፍጣር ተምሃሮ ኣብ እዋን ቁልዕነቶም ናይ ምፅሓፍን ምንባብን ክእለቶም ክዓቢ፣ ኣብ ማሕበረሰብና ዘሎ ዓቕሚ ምንባብን ምፅሓፍን ንምዕባይን ክጉልበትን ትንቀሳቐስ ኣላ። ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ገፀር ወረዳ ጣንቋ ኣበርገለ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ኣይነግባ፣ ታጌትን ባምባን መፂኦም ዝምሃሩ 1000 ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ገዝኦም ኣብ ዝምለስሉ እዋን ስኣን ቀረብ መብራህቲ ክህሉ ዝኽእል ክፍተት መፅናዕቲን  …

English Version


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብልዕሊ 24 ሚልዮን ብር ዘህነፀቶ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሙሴ ተመሪቑ።

ዋና ቤት ፅሕፈት ማልት ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ሰሜን ኣሜሪካን ህዝብን  ምምሕዳርን ከተማ ሸራሮን ብምትሕብባር ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሸራሮ ዝተሃነፀ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሙሴ 2 ለካቲት 2009 ዓ/ም ብርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክቡር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ተመሪቑ:: መሰናዶ ቤት ትምህርቲ ሙሴ መሪቖም ዝኸፈቱ ርእሰ ምምሕዳር ኣይተ ኣባይ ወልዱ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፀገም ህዝቢ ንምቅላል ዓሊማ ትሃንፆም ዘላ ኣብያተ ትምህርቲ ብብርኪ ክልልን ሃገርን ይምዝገብ ንዘሎ ዕብየትን ልምዓትን ብርኪ ኮይኑ የገልግል ኣሎ...

 

English Version


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ቴክኖሎጂ ኣውተርኔት ንምትእትታው ዘኽእላ ዘተ ኣሳሊጣ

ቴክኖሎጂ ኣውተርኔት (Outer net) ዓለምለኸ መረዳእታ ትምህርትን ካልኦት ተዛመድቲ ሃፍቲ ሓበሬታ እንረኽበሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ድጅታል ላይብረሪ ኮይኑ ካብ ፍሉጣት ዩኒቨርሲቲታት ለገስቲ መፃሕፍቲ ብቴክኖሎጂ ኣውተርኔትን ኣቢሉ ትምህርታዊ መፃሕፍቲ፣ ምስልታትን መፅሓፈ ድምፅን ምርኻብ የኽእል። ማሕበር ልምዓት ትግራይ ድማ እዚ መሳርሒ ቴክኖሎጂ ኣብ ክልልና ናብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ንምትእትታው ዝዓለመ መደብ ሓንፂፃ ኣብ ምንቅስቓስ እትርከብ ኮይና ዝሓለፈ ቀዳም 13 ጥሪ 2009 ዓ/ም ኣካላት ኣመራርሓ ማልትን ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይን፣ ሰብ ሞያ ኣይሲቲን መምህራንን ዪኒቨርሲቲታት መቐለ፣ ኣክሱም፣ ዓዲግራት፣ ማሕበረሰብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን ተሳተፍቲ መዓልቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝኾኑ ተምሃሮን ኣብ ዝተረኸብሉ ናይ ሓደ መዓልቲ...


ማልት መዓልቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን፤ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንዕብየትን ዝላን! ብዝብል ቴማ መሃዝቲ ተምሃሮ ብምትብባዕ ኣብዒላቶ

ጎቦ ድኽነት ዝፈርስን ድሕረት መሊኡ ዝቅንጠጥን ኣብ ትምህርቲ ዝለዓለ ትኹረት ሂብካ እንተተሰሪሑ እዩ። ካብዚ ዕላማ ብምብጋስ ማልት ኣብ ትምህርቲ ብሰፊሑ እናሰርሐት ዝመፀት ኮይና ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ምስፋሕ ኣብያተ ትምህርትን ምምሕያሽ ፅሬትን ዝሰርሐቶም ስራሕቲ ኣጠናኺራ ቀፂላትሉ ኣላ። ኩሉ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝርከብ ተምሃራይ ኣብ ትምህርቲ ሳይንስን ቴክኖሎጅን ዝህልዎ ፍልጠትን ክዓቢ ዓሊማ ኣብ ምንቅስቃስ እትርከብ ማሕበር ልምዓት ትግራይ፤ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ዘሎ ማእኸል ሳይንስ ቴክኖሎጅን ብምጥንኻር ኣብ 37 መንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ህንፃ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጅን ንምህናፅ መደብ ሒዛ እናሰርሐት ዘላ ኮይና ክሳብ ሕዚ ኣብ ዓዲ ሓቂ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ፣ ገርሁ ሰርናይ፣ ማይቅነጣል ህንፀተን...

 


ማልት ምስ ኤግሊመር ኦፍ ሆፕ፣ ማረትን ማሕበረሰብ ወረዳታት ላዕላይን ታሕታይን ማይጨው ብምትሕብባር ብልዕሊ 22 ሚልዮን ብር ዘህነፀቶም ኣብያተ ትምህርቲ ተመሪቖን ንከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክፍቲ ኮይኖም

ተምሃሪት ሰላም ኪዳነ ኣብ ምሉእ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ደብረቃል ኣብ ቤተ-ንባብ ረኺብና ዘዘራረብናያ እያ። ተምሃሪት ሻብዓይ ክፍሊ ዝኾነት ሰላም ቅድም ክብል ኣብ ክፍሊ ተጨናኒቕና ንምሃር ነይርና። ኣብ ቤተ ንባብ ዝነበረ ፀገም ‘ውን ተመሳሳሊ እዩ። ቤተ ንባብና ብዙሕ ተምሃሪ ተዳጒኑ ዘንብበሉ ካብ ምንባሩ ሓሊፉ ሕፅረት ዝንበቡ መፃሕፍቲ ዝነበሮ እዩ። ሕዚ ግና ኣብ ክፍሊ ካብ 50 ንላዕሊ ተምሃሮ ኣይኮንናን ንመሃር ዘለና። ኣብቲ ዝተሰርሐልና ቤተ ንባብ ድማ ምሉእ መፃሕፍቲ ዝተማልአሉ እዩ። እዚ ንዝገበሩልና ማልትን ኤ ግሊመር ኦፍ ሆፕን ድማ ምስጋናይ ዝለዓለ እዩ ብምባል... 


ኣብ 12 ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ንዝርከቡ 580 ተምሃሮ ሓገዝ መትሓዚ ደፍተር ቦርሳ ረኺቦም

መዘክር ሙሉጌታ ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ተምሃሪት ቐዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ማክዳ ሙሉጌታን ድማ ተምሃት 12 ክፍሊ እየን። እዘን ተምሃሮ ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ናብ ትውልዲ ዓዲ ወለደን ትግራይ ንምርኣይ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ተምሃሮ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ እንትጉዓዙ ይዕዘባ።  ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ርሑቕ መንገዲ ኣብ ዝጉዓዙሉ ደፍተሮም ኣብ ኢዶም ሒዞም ዝረኣያ መዘክርን ማክዳን ንወላዲተን ወይዘሮ ታደለች ሕሸ እዞም ተምሃሮ ካብ ርሑቕ መንገዲ እዮም ዝጉዓዙ ዘለው ደፍተሮም ንምንታይ ኣብ ቦርሳ ዘይሕዙዎ ኢሊን እንትሓትአን እዚ እማ ካብ ዓቕሚ ወለዲ ንላዕሊ ስለዝኾነ እዩ ዝብል...


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ኣብ ዙርያ ምዕባይ ዓቕሚ ለውጢ ኣተሓሳስባ ተምሃሮ ዘድሃበ ዓውደ መፅናዕቲ ኣሳሊጠ።

ማሕበር ልምዓት ትግራይ ፀገም ህዝቢ ብምፍታሕ ካብ ድኽነትን ድሕረትን ናፃ ዝኾነት ትግራይ ንምፍጣር ዓሊማ ኣብ ኩሎም ግንባራት ልምዓት ብፍላይ ክዓ ኣብ ትምህርትን ጥዕና ዓበይቲ ዕማማት ወጊና እያ። ካብ ኣባላታ፣ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት፣ ደገፍትን ካልኦት ፍልፍላት ሃፍትን ብምትእኽኻብ ንጡፍ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ብምዕባይ ኣብ ድልየት ሓፋሽ ዝተመስረቱን መንግስቲ ክሽፍኖም ዘይኽእሉን ድልየታት መሰረት ልምዓት ህዝቢ ናይ ምሽፋን ልኡኽ ሒዛ እናሰርሐት ዘላ እዛ ማሕበር ቅድሚ ክልተ ዓመት ኣብ ዙርያ ምዕባይ ለውጢ ኣተሓሳስባ ተምሃሮ ዘድሃበ ፈተነ ፕሮጀክት ምፍጣር ̋̋ማዕብልቲ ኣብያተ ትምህርቲ (thinking schools) ̋ ዘሎ ከይዲ ኣፈፃፅማን ክሰፍሑ ዝግብኦም ብሉፃት ስራሕትን መሰረት ዝገበረ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ሆቴል ኣክሱም...


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ንዩንቨርሲቲ ኣክሱም ሓገዝ ናውቲ ሕክምና ሂባ

ብኣቆፃፅራ ፀዓዱ 1991 ዝተመስረተት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ጨንፈር ጀርመን ኣብ ክልልና ዘሎ ሽፋንን ፅሬትን ጥዕና ንምምሕያሽ፣ ኣብ ህንፀት ኣብያተ ትምህርት ትኹረት ብምግባርን ክትሰርሕ ዝፀንሐት ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 57,850 ዩሮ ዝወድኡ 199 ዓይነት ናውቲ ሕክምና ንዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ከምኡ̦’ውን 54,255 ዪሮ ዝወድኡ ናውቲ ሕክምና ድማ ኣብ ትሕቲ ዪኒቨርሲቲ መቐለ ንዝመሓደርን ካብ ክልልናን ውሱን ክፋል ክልላላት ዓፋረን ኣምሓራን ንዝመፁ ኣስታት 8 ሚልዮን ህዝቢ ዘገልግል ኮምፕሪሄንሲቭ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሓገዝ ኣበርኪታ...


“ብዓል መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ፍቕርን ሓድነትን ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘጠናኽር ብምዃኑ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ”

 

ማሕበረሰብ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ይበፅሖም ዝነበረ ብሄራዉን ደርባዉን ወፅዓታት ንምቕንጣጥ እዋኖም ዝጠልቦም ቃልስታት ከካይዱ ድሕሪ ምፅናሕ ንስርዓት ደርግ ኣልዮም። ድሕሪ ምድምሳስ ስርዓት ደርግ ሃገርና መፃኢ ምዕባለኣ ዘግህድን ኣብ ጐደና ምዕባለ ክትስጉም ዘኽእላ ሕገ-መንግስቲ ኣድላይ ብምዃኑ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ብወከልቶም ኣቢሎም 29 ሕዳር 1987 ዓ/ም ንሕገ-መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ...

 


ዓስራይ ዓመት ዝኽሪ  ሓርበኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን ፈተውቶምን ናይ ስራሕ መሓዝቶምን ኣብ ዝተረኸብሉ ተዘኪሩ

ኣብ ምስረታ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ርኡይ ኣበርክቶ ዝነበሮም፣ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ክምስረትን ተካእቲ ሃገር ዝኾኑ ወለዶ ክፈርዩን ዝክኣሎም ኩሉ ገይሮም ዝሓለፉ ሓርብኛ ልምዓት ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን 10ይ ዓመት ዝኽሪ መስዋእቶም ቐዳም 12 ጥቅምቲ 2009 ዓ/ም ኣብ ቐፅሪ ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖ ተዘኪሩ:: ኣብቲ ዕለት ላዕለዎት ኣመራርሓ ማልት፣ ኣብ ቓላሚኖ ተማሂሮም ሃገሮምን ህዝቦምን ኣብ ምግልጋል ዝርከቡ ሓደ ሽሕ ዝኣኽሉ ላዕለዎት ሓካይም፣ መሃንዲሳት፣ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ክልልና እናሰርሑ ዝርከቡሰብ ሞያ፣ ተምሃሮን መምህራን ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ መቐለን ፍሉይ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ቓላሚኖን፣ ኣባላት ፖሊስ ኦርኬስትራ ክልል ትግራይ፣ ኣኽበርቲ ኣይተ ኣርኣያ ዘሪሁን...


ማሕበር ልምዓት ትግራይ ማሕበራዊ ፀገማት ህዝቢ ዝፈትሑ መደባት ልምዓት ሓንፂፃ ትሰርሕ ኣላ

ማልት ምስ ራሄል ቤተ ጥበብ ብምትሕብባር ብፋይቶነት ንምዝሓደራ፣ ፅጉማትን ኣብ ደመን ኤች ኣይቪ ኤድስ ንዘለወን ወገናትን ዓቕመን ዘዕብያሉን ዝሐሸ መነባብሮ ዝመርሓሉን ባይታ ንምፍጣር ኣስታት ንክልተ ሰሙን ክውሃበን ዝፀንሐ ስልጠና ድሕሪ ብምዝዛም 35 ደቂ ኣንስትዮ ብሰርተፍኬት ኣመሪቓ:: እተን ደቂ ኣንስትዮ ፀገም ህዝቢ ንምቅላል ዓሊማ እትሰርሕ ዘላ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንፀገምና ኣብ ግምት ብእምታው  ኣብ ሰለስተ ዘፈራት ጥበብ ማለት 'ውን ብስፈ፣ ስራሕቲ ዳቴልን ጥልፍን ስልጠና ሂባትና ኣላ:: እቲ ሐዚ ረኺብናዮ ዘለና ስልጠና ድማ ፀገም ኣጥቂዑና ካብ ዝኣተና ፋይቶነትን ብምኽንያት ፀገም ጥዕና መነባብሮና ብኣግባቡ ከይንመርሕ ሓሊኹ ሒዙና ዝነበረ ፀገም መነባብሮ ብምቕራፍ ብዝነኣሰ ጉልበትን ገንዘብን ኣውፂእና መነባብሮና ክንመርሕ ዘኽእለና...

____________________________________________________________

ዓለምለኸ መዓልቲ ምንባብን ምፅሓፍን ኣብ ወረዳ ጣንቛ ኣበርገለ ናቑጣ ንባብ ቤት ትምህርቲ ሰለ ተከኸቢሩ ውዒሉ

ፕሮጀክት ማሕበረሰብ ተኮር ምዕባይ ክእለት ምንባብን ምፅሓፍን ብገንዘባዊ ሓገዝ የኤስኣድ፣ ህፃናት ኣድሕንን ማሕበር ልምዓት ትግራይን ኣቢሉ ኣብ ትግራይና ኣብ 10 ወረዳታት 336 ኣብያተ ትምህርቲ ግብራዊ ንምግባር ብ 2014 ኣቖፃፅራ ኣውሮፓውያን ዝተፈለመ ፕሮጀክት እዩ:: ኣብዚ እዋን ኣብ 4 ወረዳታት ኣብ 112 ኣብያተ ትምህርቲ ትግራይ ተግራባዊ ይኸውን ዘሎ ፕሮጀክት ማሕበረሰብ ተኮር ምዕባይ ክእለት ምንባብን ምፅሓፍን ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2016 ዓ/ም ኣብ ዝተነፀራ 336 ኣብያተ ትምህርቲ ብምሉእነት ንምጅማር ንፍቓደኛታት ንባብ ዝኾኑ ወገናት፣ ሱፐርቫዘራት፣ ኣመራርሓ ትምህርቲ ፣ ቦትስ ፣ ወመሕ፣ መምህራን ልሳን ኣደን ምክትል ርእሰ መምህራን....

 ____________________________________________________________

ማሕበር ልምዓት ትግራይ  ሰናይ ተግባር ንዝፈፀሙ ማርክ ገልፋንድ ሽልማት የቐንየልና ሂባ

ሚስተር ማርክ ገልፋንድ ትውልደ አሜሪካዊ  `ዮም:: ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ብምስላፍ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምህናፅን ምጥንኻር ማእኸላት ሳይነስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጅነሪንግን ሒሳብን (STEM) ኣድሂቦም ብምስራሕ ሰናይ ተግባሮም ኣብ ምፍፃም ዝርከቡ `ዮም:: እዞም ገባሪ ሰናይ ብብርኪ ሃገር 13 ማእኸላት ሳይነስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ኢንጅነሪንግን ሒሳብን (STEM) ከምኡ’ውን ኣብ ዩኒቨርሲቲታት መቐለ፣ ኣክሱምን ባህርዳርን ኣብ እዋን ክራማት ተሓርዮም ኣብተን ዩኒቨርሲቲታት ዝምሃሩ 20 ሽሕ ተምሃሮ ኢትዮዽያ ኩሎም ዓይነታትን ቀረባትን...

_____________________________________________________________
ብልዕሊ 12 ሚልዮን ብር ንዝህነፅ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን እምነ ሰረት ተነቢሩ

ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ክላስተር ኣዲስ ኣበባን ምምሕዳር ወረዳ ሓውዜንን ብምትሕብባር ኣብ ወረዳ ሓውዜን ብ12.6 ሚልዮን ብር ወፃኢ ንዝህነፅ ማእኸል ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሰንበት 12 ሰነ 2008 ዓ/ም እምነ ሰረት ተቐሚጡ። ኣብ ዋና ቤት ፅሕፈት ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዳይሬክተር ዳይሬክቶሬት ትልሚ፣ ክትትልን ኮሙዩኒኬሽንን ኣይተ ሰለሞን ሕሉፍ ኣብቲ ስነ-ስርዓት ምቕማጥ እምነ ሰረት ከምዝሓበርዎ እቲ ሎሚ..

________________________________________________________________

 Follow us on ድወት  support us  Donate Online

Share

Intervention Areas

  • Education
  • Health
  • Unemployment Reduction
  • Women Empowerment
  • Sports
  • Culture and art
  • Promoting Tourism

ካብ ኣባህላታት መለስ

"ከምወትሩ፣ ከምህዝቢ፣ ከምስድራ፣ 

ነቓዕ እንተይገደፍኩም ከምእትዓስሉ 

ጥርጥር የብለይን፡፡"

 

መለስዜናዊ

Auditing System

Three Levels of auditing:

1. Audit Committee of the General Assembly

2. Internal Audit

3. Accredited External Accounting Firms